Home | Contact | Link


บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด.

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์,
ต. บางรักน้อย, อ. เมืองนนทบุรี,
จ. นนทบุรี 11000

โทร: +66 (0) 2194 8738-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2003 2215

อีเมล: info@mit-thailand.com

แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะในระบบไฟฟ้าเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซี่งแรงดันไฟฟ้าเกิน
เป็นสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้า โดยมีค่า
แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 2,000 โวลต์และกระแสไฟฟ้าสูงกว่า 100 แอมแปร์ เกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ
1-10 ไมโครวินาที แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะจัดว่าเป็นปัญหาทางไฟฟ้าที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ และผล
กระทบจากปัญหาทางไฟฟ้าเหล่านี้สร้างความเสียหายได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทำให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ชำรุดเสียหาย, ระบบหยุดทำงาน, ทำให้สูญเสียข้อมูล, เวลา ตลอด
จนโอกาสทางธุรกิจเป็นต้น
สาเหตุของการเกิดแรงดันเกิน
- เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้าเดียวกัน แต่เกิดขึ้นที่ต่างวงจร
- Fault ที่เกิดจากระบบไฟฟ้า เข่น line to ground fault.
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าทางตรง หรือฟ้าผ่าทางอ้อม (เช่น ฟ้าผ่าลงต้นไม้)
- การเปิด-ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
- สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ฯลฯ
การเข้ามาของแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ที่เป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุด
นั้น สามารถเข้ามาได้หลายทางดังนี้

1.ทางสายตัวนำไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เสิร์จจะ
ใช้เป็นทางผ่านเข้ามามากที่สุด โดยมีสาเหตุหลักจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง หรือใกล้
ในระบบส่งจ่ายหรือจำหน่ายไฟฟ้า ส่งผลทำให้เกิดกระแสเสิร์จขนาดใหญ่วิ่งตามสายตัวนำไฟฟ้าเพื่อ
หาจุดลงดิน หรือมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ตำแหน่งล่อฟ้าใกล้กับตัวอาคาร ซึ่งผลของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ในบริเวณนั้น ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำระหว่างกระแสฟ้าผ่ากับสายตัวนำไฟฟ้า ทำให้เกิดเสิร์จที่สายดัง
กล่าวขึ้นและผ่านเข้าสู่ภายในอาคาร เป็นผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเนื่องจากได้รับแรงดันไฟฟ้า
เกินได้

2.ทางสายโทรศัพท์ สายนำสัญญาณและสายสื่อสารข้อมูล เป็นอีกทาง หนึ่ง ที่กระแสเสิร์จเข้ามา
โดยเกิดจากการเหนี่ยวนำเข้ามาของกระแสเสิร์จจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า เช่นเดียวกับสายตัวนำไฟฟ้า

3.จากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากฟ้าผ่าเข้าไปเหนี่ยวนำวงรอบ (Loop) ใด ๆ ในอาคาร เช่น วงรอบ
ระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสาร เป็นผลทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินในอาคาร

4.จากระบบการต่อลงดิน ในกรณีระบบมีการต่อลงดินหลายจุด เมื่อมีกระแสฟ้าผ่าไหลลงระบบราก
สายดินจุด หนึ่ง อาจก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้าของจุดลงดินสูงกว่าอีกจุด หนึ่ง เป็นผลทำให้เกิดกระแส
ไหลวนขึ้นจากระบบดินจุด หนึ่ง ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปลงดินอีกจุด หนึ่ง เป็นผลทำให้อุปกรณ์ใน
ระบบเกิดการเสียหายได้
 
ลักษณะจำลองการทดสอบคลื่นฟ้าผ่า
การป้องกัน การชำรุดของอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในอาคาร ควรต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในอาคารซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน
ไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (Surge Protection Device: SPD) มีการต่อประสานศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน การกำบัง (Shielding) และมีการต่อลงดิน (Earthling) ที่ถูก
ต้อง จึงจะสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ภายในอาคารชำรุดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินได้
หลักการทำงานพื้นฐานของ
Surge Protection Devices

อุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ได้
รับการออกแบบให้สามารถเหนี่ยวนำแรง
ดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น ออก
จากอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสร้างแนวที่มีความ
ต้านทานต่ำเชื่อมต่อไปสู่ตำแหน่งของ
สายดิน เพื่อให้แรงดันที่สูงขึ้นชั่วขณะไหล
ไปตามแนวความต้านทานต่ำไปยังสายดิน
ส่วนประกอบของ Surge Protection Devices
การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะสำหรับแต่ละลักษณะการใช้งาน จะมีความแตกต่างกัน
ดังนั้น ชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ภายในอุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันด้วย แต่มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน คือ เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ อย่างมีประสิทธิภาพ,
เชื่อถือได้ และตอบสนองต่อพลังงานสูงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากชิ้นส่วนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ฯ ที่พบ จะต้องมีหน้าที่ทำให้เกิดความต้านทานต่ำ เช่น MOV (Metal Oxide Varistor), Gas
Discharge Tube (GDT) และ Silicon Avalanche Diode (SAD) ฯลฯ หรือรวมเอาชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์เหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน
Authorized Distributor
© 2009 Maximize Integrated Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
Best viewed using the FREE browsers with Java enabled Microsoft IE 7.0 or Firefox 3.